اولین استارت آپ بین المللی طراحی و ساخت صندلی چوبی با همکاری انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران برگزار می شود

اولین استارت آپ بین المللی طراحی و ساخت صندلی چوبی با همکاری انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران برگزار می شود